Klicka in på den enhet/arbetsområde inom Teknologkåren som du vill läsa mer om. Vill du veta mer eller träffa personen på respektive post så hittar du kontaktuppgifter på här. Hittar du inte kontaktuppgifterna där, skicka en fråga i kontaktformuläret.

Presidieenheten

Kårordförande (KO) – Arvoderad under 2015/2016

Som Kårordförande är det du som är högst ansvarig för Teknologkårens dagliga verksamhet. Det betyder att du tillsammans med vice ordförande arbetsleder kårstyrelsen samt kansliet och jobbar mycket med den interna organisationen. Du ansvarar även för hanteringen av handlingar till styrelsemöten och kårfullmäktige (tillsammans med Talman). Förutom det interna sker mycket arbete mot universitetet och då främst mot Rektor. Arbetet innefattar väldigt mycket lobbyverksamhet och påverkansarbete som drivs, inte bara mot Rektor och universitetet, mot kommunen och landstinget. Man sitter med i många övergripande råd för skolan, däribland universitetsstyrelsen och Rektorsrådet. Mycket av det jobb man gör ligger på en strategisk nivå och förändringar ligger ofta ett par år fram i tiden. Eftersom det man jobbar med ofta är övergripande måste man ha bra kontakt med övriga i ledningsgruppen för att veta ”lite om mycket” och kunna ta fram detaljkunskaper på kort tid för en specifik fråga. Kårordförande är ansiktet utåt för Teknologkåren och representation är en stor del av uppdraget.

Vice Kårordförande (VO) – Arvoderad under 2015/2016

Vice Kårordförande utgör tillsammans med Kårordförande, Presidiet. Presidiet ansvarar för den dagliga arbetsledningen av Ledningsgruppen för Teknologkåren. I rollen som Vice Kårordförande är du ansvarig för de avtal som tecknas av Teknologkåren och tillsammans med Teknologkårens kanslichef förvaltar du organisationens kapital. Du är även en del av Kårstyrelsen som ansvarar för de strategiska besluten och förankra de övergripande frågeställningarna och verksamhetsområden som Kårfullmäktige beslutar. Utöver detta så leder du kassörsgruppen som utgörs av campus sektionernas kassörer och stötta dem i deras arbete. I dina arbetsuppgifter ingår även ansvaret som ägarrepresentant för Kårhusrestaurangen i Luleå AB, ledamot i stiftelsen Seth M Kempe Stipendiefond samt Stiftelsen Luleå Studentlokaler.

Kommunikationsstrateg (KOMS) – Arvoderad under 2015/2016

Kommunikationsstrategen, även kallad KOMS, ansvarar för att kommunicera Teknologkårens verksamhet till alla teknologer på LTU. För att lyckas med detta ansvarar man för all informationsspridning och marknadsföring som Teknologkåren utför centralt. Genom att nå ut till så många studenter som möjligt ska kommunikationsstrategens arbete ge en ökad medvetenhet om Teknologkårens syfte. Dessutom arbetar man internt med att förbättra kommunikationsrutiner och system så det sker så lite dubbelarbete som möjligt inom hela organisationen.

I rollen är det viktigt att ha en förståelse för hur folk tar till sig information från sin omgivning – sociala medier, anslag, webb, PR-event, etc. Även viktigt att ha god samarbetsförmåga, då man jobbar nära alla personer i ledningsgruppen för att förmedla den dagliga verksamheten utåt. Rollen har stora möjligheter att genomföra projekt inom kommunikation och marknadsföring. Eget driv, många idéer och visioner samt en kreativ förmåga är bra egenskaper för en kommunikationsstrateg. Meriterande att ha öga för form och färg samt kunskap inom enklare webbdesign.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO) – Arvoderad under 2015/2016

Som Arbetsmarknadsenhetens ordförande så ansvarar du för att skapa och upprätthålla kontakten med näringslivet. Genom att jobba med evenemang och sponsringsmöjligheter så bygger du inte bara kårens kontaktnät utan även ditt eget. På denna post jobbar du även tätt ihop med sektionernas arbetesmarknadsansvarig för att Teknologkåren skall kunna stå eniga utåt mot näringslivet. Nära samarbete med Luleå studentkårs arbetsmarknadskontakt och motsvarigheter vid andra kårer är en förutsättning för att stärka postens position.

Till din hjälp har du två utskott att arbeta med. Arbetsmarknadsrådet och PREvent. Arbetsmarknadsrådet består av sektionernas arbetsmarknadsansvariga och PREvent består av 6 personer som utöver att hjälpa dig med event under året, även planerar och genomför en temavecka varje vår.

Projektledare LARV (PL) – Arvoderad under 2015/2016

Som projektledare för LARV (Luleå ARbetsmarknadsVecka) ansvarar du för det största projektet inom Teknologkåren. I rollen som projektledare får du chansen att utveckla en av landets största teknologmässor, leda en fantastisk grupp med engagerade människor, skapa nya kontakter med både näringslivet och studenter samt utvecklas som person.

Du kommer under ditt år ansvara för cirka 100 företag, 200 engagerade, LARVs budget och alla aktiviteter inför, under och efter LARV. Du kommer arbeta tätt tillsammans med Arbetsmarknadsenheten ordförande för att tillsammans stärka Teknologkårens varumärke gentemot företag. Under året får du även chansen att besöka andra arbetsmarknadsdagar i landet och träffa mäss- och näringslivsansvariga från andra teknologkårer för att samarbeta och utbyta erfarenheter. Förutom ditt uppdrag kommer du vara en del av Teknologkårens ledningsgrupp och således ta del och stötta de andra aktiviteter som händer inom Teknologkåren.

Som projektledare för LARV bör du vara stresstålig, ha en känsla för problemlösning samt vara strukturerad. Du behöver även kunna motivera, leda och arbeta tillsammans med en grupp.

Utbildningsenheten

Utbildningsenhetens ordförande (UO) – Arvoderad under 2015/2016

Utbildningsenheten jobbar först och främst mot universitetet i frågor rörande utbildningen på en mer central nivå. Strategiska frågor som inrättande av nya utbildningar och kvalitetsäkring av de nuvarande står ofta högst på agendan. Arbetet mot specifika utbildningar och institutioner bedrivs istället via sektionernas utbildningsbevakningssamordnare, där du har en mer stöjdande roll. Utöver detta inkluderar det också ett övergripande ansvar kring projektet Kunskapsmentorerna där du är med och tillsätter en projektledare, har budgetansvar och är ett stöd under hela projektet. Som UO arbetar du även med internationalisering och har högst ansvar för det arbete teknologkåren gör gentemot internationella studenter, både de som kommer hit och de som åker ut till andra universitet.

Utbildningsenhetens vice ordförande (UvO) – Ideell post under 2015/2016

Som UvO arbetar du mycket tillsammans med sektionernas utbildningsbevakningssamordnare i frågor kring studenträtt och kvalitétssäkring. Du har övergripande ansvar över hemsidan utbildningsbevakning.se för att följa de ärenden som kommer in där och fungerar som ett stöd till sektionerna. Du hjälper även till att avlasta UO i frågor som intresserar dig.
Posten är inte arvoderad.

Sociala enheten

Sociala enhetens ordförande (SO) – Arvoderad under 2015/2016

Sociala enheten har ett brett arbetsområde. Förutom att se till att studenterna har det bra utanför studierna. Så jobbar sociala enheten med att se till att den psykosociala och fysiska studiemiljön är tillfredsställande för studenterna. Det är sociala enheten som ansvarar för ex. Nolleperioden och Av4ningen, och inom enheten finns även kontakten med föreningar, sexmästerier och sektionslokaler. Ombyggnationer går via sociala enheten. Som Sociala enhetens ordförande handlar ditt jobb om att leda sociala enheten, och arbeta strategiskt i alla frågor som rör studentlivet. Du arbetar mycket genom möten med alla arbetsgrupper och projekt som är igång, och till din hjälp har du en Phaestmästare, som ansvarar för ex. sexmästerierna, och ett Huvudstuderandeskyddsombud, som ansvarar för studiemiljön.

Phaestmästare (Ph) – Ideell post under 2015/2016

Som Phaestmästare är ditt uppdrag bl.a. att samordna och stötta upp sexmästerierna på LTU, samt att leda Phaestmästeriet. Phaestmästeriet jobbar mer aktivt med större evenemang och projekt, så som TKL-kampen. Posten som Phaestmästare är icke-arvoderad, men desto mer belönande i form av erfarenhet och kontaktnät, och ger en bra insikt i kårens arbete då man jobbar väldigt operativt inom sociala enheten.
Posten är inte arvoderad

Huvudstuderandeskyddsombud (HSSO) – Ideell post under 2015/2016

Huvudstuderandeskyddsombudet har det övergripande ansvaret för att driva studiemiljöfrågor. De främsta arbetsuppgifter är att leda Studiemiljökommittén samt att delta i möten med arbetsmiljögruppen och arbetsmiljökommittén. Som huvudstuderandeskyddsombud ska du även delta i institutitionernas skyddsronder och i mån av tid i möten om kommande och pågående ombyggnationer på universitetet. Du har även i uppgift att rapportera om studiemiljökommitténs arbete till KF. Posten tillhör den sociala enheten och är icke arvoderad.

Valberedning

Valberedningspost – Ideell post under 2015/2016

Valberedningen består av fem personer varav en skall vara förstaårsstudent. Ordförande inom gruppen utser valberedningen själva. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge kårfullmäktige förslag till nya förtroendevalda. Förslagen grundas framförallt på intervjuer som görs på de nominerade. Mandatperioden sträcker sig över hela läsåret, men merparten av arbetet ligger koncentrerat innan Teknologkårens val i mitten på vårterminen.

Talmanspresidiet

Talman

Som talman leder du kårfullmäktigemötena (KF). Du är ansvarig för det administrativa arbetet kring varje möte, där det bland annat ingår att skicka ut kallelse, föredragningslista och bilagor till samtliga som ska närvara på mötet. Din uppgift är att få KF att arbeta så effektivt och smidigt som möjligt. Du kommer även vara ansvarig för att utbilda sektionsordföranden i mötesformalia.

Vice talman

Som vice talman delar du talmannens uppgifter samt assisterar i talmans arbete . Du är även ersättare för talman då talman inte kan närvara på kårfullmäktigemöte.

Sekreterare

Som sekreterare arbetar du tillsammans med talman och vice talman i talmanspresidiet. Din huvudsakliga uppgift är att föra protokoll under kårfullmäktigemötena, men i och med att du sitter i talmanspresidiet så bistår du även talman och vice talman i deras arbete.

Revisorer

Externrevisor

Internrevisor

Mot universitetet

Student representant i universitetets organ

Ledamot i universitetsstyrelsen (1 student)

Ledamot i tekniska fakultetsnämnden (2 studenter)

Som ledamot i TFN (Tekniska fakultetsnämnden) erhålls ett hedersuppdrag gentemot universitetet. Nämnden består av ett antal lärare, professorer, dekaner, företagsrepresentanter och studenter. I denna nämnd förs diskussioner kring utbildning och forskning i ett stort perspektiv och grundtanken är att med olika medel bestämma vart universitetet ska gå. Ditt uppdrag är att aktivt ge insikt och feedback om hur en student ser på dessa förslagen. Bl.a. diskuterar TFN det att LTU ska ha de bästa ingenjörsutbildningarna i Sverige. Hur uppnår vi detta? TFN är även grundare och kravställare till LTUs stora forsknings och innovationsområden (inte så känt bland studenter). Meningen med dessa är att LTU ska stärka sin konkurrens inom forskning genom att sätta en vision som hela avdelningar ska sträva efter.

Det är otroligt lärorikt att sitta med i TFN, det ger ett otroligt helikopterperspektiv över universitetet och hur en så stor organisation fungerar. Uppgiften är att styra hela LTU mot de mål som TFN och rektor sätter upp och att få insyn i detta ger erfarenheter du kommer bära med dig hela livet.

Som ledamot ska du vara förberedd och delta i de möten som kallas till ungefär varannan månad. Möten hålls ofta heldagar (ibland en hel helg).

Ledamot i anställningsnämnden (1 student)

Som ledamot i anställningsnämnden är du, tillsammans med 5 andra representanter från skolan, med och intervjuar lektorer, professorer och liknande som ansöker till en tjänst på skolan. Du kommer med frågor och synpunkter från ett studentperspektiv för att se till att de som blir anställda på LTU också är bra lärare. Som representant blir du kallad till sammanträde cirka en förmiddag varannan vecka

Ledamot i disciplinnämnden (1 student)

Ledamot i Career Centers styrelse (1 student)

Kårstyrelsen

Två (2) externa kårstyrelseposter – Ej arvoderade

Är du intresserad av styrelsearbete, organisationsstruktur och långsiktiga mål?

Idag sitter TKLs ledningsgrupp på 7 av 9 poster i kårstyrelsen. TKL jobbar för att ändra på detta och planerar därför att införa 2 styrelseposter. Förutom att styra TKL i de strategiska besluten får du även möjlighet att påverka organisationen under dess omstrukturering då de externa ledamöterna ska bereda vägen för en helt separerad ledningsgrupp och styrelse. Idag sammanträder kårstyrelsen ungefär 1 gång varannan vecka. Du förväntas komma påläst till varje sammanträde så uppskattningsvis kan du komma att lägga ner ca 5 timmar i veckan på detta uppdrag.