BrandlarmTill er studenter som berördes av brandlarmet i F-huset under tentamensskrivningen idag (2014-10-29). Följande information är vad som just nu gäller när brandlarm utlöses vid tentamensskrivning:

UTRYMNING OCH AVBRYTANDE AV TENTAMEN:
Vid brandlarm under pågående tentamenstillfälle ska tentamina i berörda lokaler omedelbart avbrytas. Lokalerna ska utrymmas skyndsamt.
Studenter och personal ska bege sig till anvisad återsamlingsplats och stanna där tills vidare besked ges från polis, brandförsvar eller ansvarig utrymningsledare.

INLÄMNING AV TENTAMEN:
När det åter är tillåtet att vistas i byggnaden, ska tillfälle ska beredas för inlämning av tentamen för rättning för de studenter som så önskar. Endast tentor som lämnats kvar på borden vid låsning av tentasalen kan komma på fråga. Särskilda rutiner för en rättssäker hantering av sådan inlämning ska finnas utarbetade.

LOKAL UTRYMNINGSLEDNING:
En tentamensvakt i varje skrivsal ska vara utsedd till lokal utrymningsledare. Denna tentamens-vakt ska tillse att utrymning skyndsamt kommer till stånd i samband med brandlarm samt stänga och låsa lokalen efter det att alla har lämnat lokalen.
Studenterna och övrig personal i lokalen ska ovillkorligen följa lämnade anvisningar.

NYTT TENTAMENSTILLFÄLLE:
De studenter som drabbas av en avbruten tentamen ska erbjudas ett nytt tentamenstillfälle i nära anslutning till det avbrutna tentamenstillfället – normalt senast inom 14 dagar och inom terminstid.
Tid och plats för nytt tentamenstillfälle ska normalt medd uelas via studentwebben dagen efter den avbrutna tentamen och om särskilda skäl föreligger senast efter en vecka.

Mer information här.

Nytt tentamenstillfälle

Information angående nytt tentamenstillfälle för de studenter som valde att avbryta sin tentamen i samband med att brandlarmet gick i F-huset den 29 oktober 2014.

Nytt tentamenstillfälle är 8 november 2014, 09:00-14:00 i F40.