Till er studenter som berördes av brandlarmet i F-huset under tentamensskrivningen på förmiddagen idag (2015-03-20). Följande information är vad som just nu gäller när brandlarm utlöses vid tentamensskrivning:

BrandlarmRegler för avbrytande av tentamen samt utrymning av lokaler vid brandlarm i samband med tentamen vid Luleå tekniska universitet

I enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), ska det i universitetets lokaler finnas ett skäligt brandskydd samt möjlighet till utrymning innan kritiska förhållanden uppstår. Som en del i att uppfylla dessa krav finns det ett automatiskt brand- och utrymningslarm installerat i alla byggnader på samtliga universitetets campusorter.

Ett fungerande brandskydd förutsätter tydliga utrymningsrutiner. Det är dessutom av såväl säkerhets- som rättssäkerhetsskäl påkallat att fastslå vad som gäller vid brandlarm i samband med tentamen.

UTRYMNING OCH AVBRYTANDE AV TENTAMEN:

Vid brandlarm under pågående tentamenstillfälle ska tentamina i berörda lokaler omedelbart avbrytas. Lokalerna ska utrymmas skyndsamt.

Studenter och personal ska bege sig till anvisad återsamlingsplats och stanna där tills vidare besked ges från polis, brandförsvar eller ansvarig utrymningsledare.

INLÄMNING AV TENTAMEN:

När det åter är tillåtet att vistas i byggnaden, ska tillfälle ska beredas för inlämning av tentamen för rättning för de studenter som så önskar. Endast tentor som lämnats kvar på borden vid låsning av tentasalen kan komma på fråga. Särskilda rutiner för en rättssäker hantering av sådan inlämning ska finnas utarbetade.

LOKAL UTRYMNINGSLEDNING:

En tentamensvakt i varje skrivsal ska vara utsedd till lokal utrymningsledare. Denna tentamens-vakt ska tillse att utrymning skyndsamt kommer till stånd i samband med brandlarm samt stänga och låsa lokalen efter det att alla har lämnat lokalen.

Studenterna och övrig personal i lokalen ska ovillkorligen följa lämnade anvisningar.

NYTT TENTAMENSTILLFÄLLE:

De studenter som drabbas av en avbruten tentamen ska erbjudas ett nytt tentamenstillfälle i nära anslutning till det avbrutna tentamenstillfället – normalt senast inom 14 dagar och inom terminstid.

Tid och plats för nytt tentamenstillfälle ska normalt meddelas via studentwebben dagen efter den avbrutna tentamen och om särskilda skäl föreligger senast efter en vecka.