Vad är Teknologkåren

Här beskrivs Teknologkårens organisation i stora drag. Teknologkårens styrs i första hand av sina medlemmar, men har olika organ som samverkar för medlemmarnas nytta. I första hand arbetar Teknologkåren för sina medlemmar men självklart så arbetar vi för alla studenter på Luleå tekniska universitet.

Våra medlemmar

Våra medlemmar är dem vi jobbar för. Teknologkåren styrs av sina medlemmar genom de olika organ som organisationen är uppbyggd av. Det är vår medlemsbas som utgör hur starka vi är som organisation.

Ända sedan kårobligatoriet avskaffades (1 juli 2010) så har det varit ett fritt val att bli medlem i Teknologkåren. Som medlem stärker du organisationen genom att du bidrar med pengar, du får även möjlighet att påverka organisationen och till detta får du rabatter samt förmåner som är exklusiva för våra medlemmar. Det kostar 900 kr att bli medlem under 12 terminer, vilket motsvarar hela studietiden. Man kan även bli medlem årsvis för 300 kr. Medlemskap kan man köpa online på medlem.teknologkaren.se eller i vårt kansli i Kåridoren (C-300 korridoren).

Kårfullmäktige

Kårfullmäktige är vårt högst beslutande organ. Ledamöterna i kårfullmäktige väljs varje år av medlemmarna genom sektionsmötena. Totalt sitter det 23 ledamöter i kårfullmäktige. Mandaten är fördelade mellan sektionerna beroende på hur medlemsantalet ser ut i varje sektion. Kårfullmäktige sammanträder ca sju gånger per år på kårfullmäktigemötena (även kallade KF 1, KF 2, osv). Mer om kårfullmäktige går att läsa här. (teknologkaren.se/organisation/karfullmaktige/)

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen styr Teknologkårens strategiska arbete och arbetar med frågor som kårfullmäktige beslutat om. Ledamöterna i kårstyrelsen väljs varje år av kårfullmäktige. Styrelsen sammanstäder ca åtta gånger per år. Kårstyrelsen består av sju personer i ledningsgruppen, vilka är: kårordförande, vice kårordförande och fyra ideella ledamöten varav en av dessa är styrelseordförande.

Ledningsgruppen

Teknologkårens ledningsgrupp bedriver organisationens dagliga verksamhet. Ledningsgruppen bedriver utbildningsbevakning, arbetar med studiesociala frågor, arbetsmarknadsfrågor och samordnar även hela Teknologkårens organisation. Det vill säga ledningsgruppen arbetar med organisationens tre huvudområden: utbildning, studiesocialt och arbetsmarknad.

Sektionerna

Sektionerna är Teknologkårens armar ut mot medlemmarna. Det är sektionerna som jobbar närmast medlemmarna och är den största delen av Teknologkåren. Det finns åtta sektioner inom vår organisation. På campus Luleå finns: Datasektionen, Geosektionen, Maskinteknologsektionen, Sektionen för Industriellekonomi samt Doktorandsektionen. Till detta finns det en sektion på varje campus som har utbildningar under tekniskfakultet. Dessa sektioner är: Kirunasektionen, Studentföreningen Campus Skellefteå och Bergsskolans Studentförening. Mer om sektionernas verksamhet går att hitta på deras hemsidor och Facebook-sidor.