Studenters rättigheter och skyldigheter

Den information som finns nedan är en bråkdel av de regler som LTU själva har bestämt för att det ska bli bättre för studenterna. Tyvärr följs inte alla regler. Varje student ska kunna prata med sin lärare eller examinator och kräva det som står punktat.

Mer information finns på: Studentens rättigheter och skyldigheter på LTU

Upplever du att dina rättigheter som student kränks ska du som teknologstudent rapportera detta till oss på Teknologkåren. Alla utbildningsrelaterade problem rapporterar du in på utbildningsbevakning.se.

Studenten förväntas

 • ta ansvar för sina studier och kunskapsutveckling.
 • regelbundet kolla sin student e-post, ”Mina sidor” på LTUs hemsida samt Fronter
 • kontakta LTU för hjälp med funktionsnedsättning. LTU erbjuder hjälp för läs- och skrivsvårigheter och mycket mer.

Studenten ska få

 • en genomgång av kursutvärderingen och förbättringsåtgärder vid kursstart.
 • rimlig tid på sig att göra klart uppgifter och få respons innan examinationstillfälle.
 • schema senast 10 dagar innan kursstart. Schemaändringar efter detta ska ske i samråd med studenterna. Examinatorn ska gå ut med informationen.
 • hjälp av studievägledare vid behov. Besökstiderna ska vara regelbundna.
 • obegränsat antal försök på prov eller praktikperioder om det inte står specificerat i kursplanen.
 • kurslitteraturen fastställd senast 50 dagar före kursstart. Om mindre än halva boken används ska detta stå i kursplanen. All kurslitteratur ska finnas tillgänglig på biblioteket.
 • examinationsresultatet inom 20 arbetsdagar från examinationstillfället och senast 12 arbetsdagar före omexaminationstillfället. (Läser fler än 60 personer kursen eller om den ges på distans gäller endast 12 arbetsdagar före omexaminationstillfället.
 • personskadeförsäkring.
 • bli likabehandlad oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Kurser

 • Poängomfattningen på en uppgift ska motsvara tiden i HP.
 • Modulschema ska vara färdigställt senast 10 dagar innan sista ansökningsdag.
Har du frågor som rör ett specifikt område kan du kontakta teknologkårens experter. Vi hjälper dig även att lösa problem. Dock bör du vid problemsituationer diskutera med den direkt anknutna personalen hos LTU innan du kontaktar oss.

Arbetsmiljö hsso@teknologkaren.se Huvudstuderandeskyddsombud
Utbildning uo@teknologkaren.se Utbildningsenhetens ordförande
Likabehandling so@teknologkaren.se Sociala enhetens ordförande